Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Duke Systems AB och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@duke.se .

Vilken information samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du besöker Duke:s hemsida eller är i kontakt med Duke Systems AB på annat sätt, såsom tex via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Skatteverket eller kompletterande av adressuppgifter från Googlemaps.com. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom Serienummer, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress

Varför behöver vi dina uppgifter?
Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Duke Systems AB utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. Bokföringslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat.

Duke Systems AB behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen
Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna tillhandahålla dataprodukter och samt tillförande tjänster till dig

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra produkter & tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar

Följa tillämplig lagstiftning

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig information kring produkter och tjänster. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Duke Systems AB behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Duke Systems AB säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Duke Systems AB erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, där vår partner företag erbjuder monterings assistans.
 • Leverantörer av distribution.Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller distribution för att kunna frakta våra produkter till dig.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Duke Systems AB och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Duke Systems AB under den tid det är nödvändigt för de ändamålen som nämnts ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Duke Systems AB gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Duke Systems AB vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”).Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse.Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad.Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet.Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
  • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
  • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta Info@duke.se om du har frågor.